Các môn học tiếng ( Phân lớp nhỏ dậy , mỗi lớp không quá 15 người)
Môn học bắt buộc
Lớp sơ cấp:    Đọc    Nghe    Khẩungữ    Đọchiểu    Viết
Lớp trung cấp:    Đọc    Nghe    Khẩu ngữ    Đọc hiểu    Văn hóa    Trung Quốc    Đọc báo
Lớp cao cấp:    Đọc    Ngữ pháp hán ngữ hiện đại    Hán ngữ cổ đại    Lịch sử văn học cổ đại Trung Quốc   
  Khái luận văn hóa Trung Quốc    Khẩu ngữ thương mại    Nghe tin tức


tu2          tu6